Sea Weapons

Frigate

Jiangnan (065)

Preceded by:

Chengdu (01) (1957)

Succeeded by:

Jiangdong (053K) (1975)

Registry

Ship Code Builder Laid Launch Comm Decomm Fate
Haikou 209 Jiangnan08/6425/12/6501/08/661993Struck
Dongchuan 214 Huangpu08/6525/06/6602/12/661995Inactive
Xiaguan 231 Huangpu11/6503/12/6612/06/671995Inactive
Nanchong 232 Huangpu05/66196806/6903/95Preserved
Kaiyuan 233 Huangpu05/66196806/691995Inactive