Sea Weapons

Guided Missile Destroyer

Luyang II (052C)

Preceded by:

Luyang I (052B) (2004)

Succeeded by:

Luzhou (051C) (2006)

Registry

Ship Code Builder Laid Launch Comm Decomm Fate
Lanzhou 170 Jiangnan06/0229/04/0318/07/04-Active
Haikou 171 Jiangnan11/0229/10/0320/07/05-Active
Changchun 150 Changxingadao200928/10/1031/01/13-Active
Zhengzhou 151 Changxingadao201025/06/1126/12/13-Active
Jinan 152 Changxingadao201012/1122/12/14-Active
Xi'an 153 Changxingadao201116/06/1209/02/15-Active